Algemene voorwaarden Mr. K. Kok Strafrechtadvocaat

Het kantoor

 1. Mr. K. Kok Strafrechtadvocaat is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08208452. Mr. K. Kok Strafrechtadvocaat wordt hierna verder aangeduid als ‘het kantoor’.

Toepasselijkheid

 1. Op alle opdrachten aan het kantoor zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.
 3. Opdrachtgever geeft het kantoor toestemming de opdracht onder verantwoordelijkheid van het kantoor te laten uitvoeren door een niet aan het kantoor verbonden advocaat.
 4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 2. Indien inschakelingen van een derde (bijvoorbeeld deskundige) is vereist, gebeurt dit altijd in overleg met opdrachtgever. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derde.
 3. De kosten voor inschakeling van deze derde komen voor rekening van opdrachtgever en zullen vooraf op de derdenrekening van het kantoor worden voldaan.

Honorarium, Kosten en Betaling

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan het kantoor honorarium verschuldigd, tenzij de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en er een toevoeging wordt verleend (zie www.rvr.org) en het kantoor er mee in heeft gestemd op basis van gefinancierde rechtsbijstand de opdracht uit te voeren.
 2. De eigen bijdrage die wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met de toevoeging, is door de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd.
 3. Door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (bijvoorbeeld griffierecht/deurwaarderskosten) dienen door opdrachtgever aan het kantoor te worden vergoed.
 4. Het kantoor en de opdrachtgever komen over een welk uurtarief door het kantoor gehanteerd wordt, wat de betalingstermijn van de facturen is en wat de frequentie van het declareren zal zijn.

Klachtenregeling

 1. Het kantoor heeft een klachtenregeling, welke te vinden is op de website van het kantoor. Deze klachtenregeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en het kantoor. Als de klacht na behandeling niet is opgelost, is de client bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en het kantoor wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zwolle.