Privacy verklaring Mr. K. Kok Strafrechtadvocaat

  1. Mr. K. Kok strafrechtadvocaat verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  2. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn bijvoorbeeld: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, burgerservicenummer, samenstelling van het gezin, gegevens/informatie uit reclasseringsrapporten/rapporten van deskundigen, informatie over u uit politie pv’s, justitiele documentatie, etcetera.
  3. Ik heb uw gegevens nodig bijvoorbeeld om contact met u te kunnen opnemen, om door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden, om fraude tegen te gaan, om diensten aan u te kunnen leveren/bieden, om te controleren of er geen belangenconflicten bestaan, om processtukken te kunnen opvragen, om u zo goed mogelijk juridisch te kunnen bij staan, om een toevoeging aan te vragen.
  4. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een advocaat is wel gebonden aan een wettelijke bewaartermijn.
  5. Mr. K. Kok verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, dan wel daar in inzage hebben, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Te denken valt aan deskundigen, boekhouder, it-leverancier.
  6. Mr. K. Kok heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsmede tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.
  7. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij mr. K. Kok aan jouw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens.
  8. Bij vragen kunt contact met mij opnemen.